panduan-dota-2-backdoor-protection-featured

نکاتی که در مورد Backdoor Protection باید بدانید !

یک قابلیت Passive هست که تقریبا همه ی ساختمان های بازی دارای این قابلیت هستند.تاور های سطح ۱ و Fountainها تنها ساختمان های بازی هستند که این قابلیت رو ندارند.وقتی که این قابلیت فعال هست موجب Damage resistance بالایی میشود همچنان باعث میشود که هرگونه آسیب یا خسارتی از حریف ترمیم بشود و نابود کردن را سخت میکند. این قابلیت وقتی غیرفعال میشود که دسته Creep تیمی وارد Range ساختمانی بشود (اگر این ساختمان یک تاور خارج از Base است) یا به Base تیم حریف نزدیک شود (اگر این ساختمان در داخل Base قرار دارد).این Creep نباید توسط بازیکنی ساخته شده باشد.فقط Creep های Lane هستند که میتوانند این قابلیت رو غیرفعال کنند و وقتی که غیرفعال میشود مقداری زمان میبرد تا دوباره فعال بشود.
برای غیرفعال کردن این قابلیت چهار منطقه وجود دارد.هر تاور سطح ۲ برای خودش یک محدوده دایره ای شکل دارد که راس آن خود تاور هست و فقط مربوط به خودش هست,و Ancientمحدوده دایره شکل بسیار بزرگی دارد که راس آن خودش هست و مربوط به تمام ساختمان های داخل Base میشود (بجز Fountain ) این یعنی هرکدوم از تاور های سطح ۲ Backdoor Protection مربوط به خودشون رو دارند یعنی هنگامی که این قابلیت برای یکی از انها غیرفعال شود میتواند برای تاور های سطح ۲ دیگر فعال باشد.Base نیز Backdoor Protection مربوط به خودش را دارد.یعنی همه ی ساختمان های داخل Base دارای یکBackdoor Protection واحد هستند و وقتی که غیرفعال شود برای همه انها غیر فعال میشود.شعاع محدوده Backdoor Protection مربوط به Ancient انقدر بزرگ است که به بیرون از Base ختم میشود.در تیم Dire به پله های پشت تاور سطح ۲ Top منتهی میشود همچنان تا تاور سطح ۲ Mid و تا قبل از پله های پشت تاور سطح ۲ Bottom.در تیم Radiant نیز به پله های پشت تاور سطح ۲ Top منتهی میشود و همچنان تا تاور سطح۲ Mid و تا قبل از پله های پشت تاور سطح ۲ Bottom را پوشش میدهد.
قابلیت Backdoor Protection مربوط به آسیب پذیری ساختمان ها نیست پس ساختمان های بازی همچنان آسیب پذیرند اگر تاور های پیشین انها نابود شده باشد.


نکات :
۱-همه ی ساختمان ها بجز تاور های سطح ۱ و Shrine ها دارای قابلیت Backdoor Protection هستند
۲-محدوده قابلیت Backdoor Protection مربوط به تاور های سطح ۲ دارای شعاعی با ۹۰۰ Range هستند که برای هرکدام مستقل از یکدیگر است.

۳-محدوده قابلیت Backdoor Protection مربوط به ساختمان های داخل Base شعاعی با Range 4000 دارد که مرکز ان Ancient است و Backdoor Protection برای این ساختمان ها واحد است.یعنی هنگامی که این قابلیت غیر فعال شود برای همه ی انها غیر فعال میشود
۴-سیستم شناسایی واحد ها(یا همان Creep ها) بر اساس Arua ی اطراف ساختمان است و اگر Lane Creep حریف وارد Range های ذکر شده بشود Backdoor Protection غیرفعال میشود
۵-بعد از دور شدن Creep، اثر Aura حدود ۰٫۵ ثانیه باقی میماند که مجموعا زمان فعال سازی مجدد به ۱۵٫۵ ثانیه میرسد.
۶-وقتی که Backdoor Protection فعال است ساختمان %۴۰ از Damage را نمیخورد(از هر منبعی)و همچنان %۶۰ از Damage وارد شده از Illusion


۷-این قابلیت شامل Spell Damage هم میشود نه تنها Atack ها بلکه شامل Spell های Cast شده توسط Illusion ها هم میشود
۸-وقتی که Backdoor Protection غیز فعال است ساختمان تنها از Illusion ها %۶۰ کمتر Damage میخورد(بجز Spell انها)
۹-اگر هنگامی که Backdoor Protection فعال هست ساختمان اسیبی ببیند بلافاصله شروع به ترمیم مجدد میکند
۱۰-این ترمیم مجدد عبارت است از ۹Health در ۰٫۱ثانیه که همان Health Per Second 90 است(۹۰Healthدرثانیه)
۱۱-این بدین معنی است که اگر تیمی قصد نابود کردن ساختمانی را دارد هنگامی که Backdoor Protection فعال است باید بیشتر از ۹۰ Damage در ثانیه وارد کند
۱۲-تنها Damage وارد شده از حریف در هنگام Backdoor Protection قابلیت ترمیم مجدد را دارد.Damage زده شده به ساختمان از هم تیمی (به منظور Deny) ترمیم مجدد نخواهد شد

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *